Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní a reklamační podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran, vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je VEGAS Group s.r.o., Lukavecká 1732, 193 00 Praha 9, Česká republika, IČ: 28 88 33 81 (dále jen “prodávající”) a kupujícím, které předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

Kontaktní údaje prodávajícího:

VEGAS Group s.r.o.

Průmyslová 566/5

108  00 Praha 10 - Malešice

Česká republika
IČ: 28 88 33 81
DIČ: CZ 28 88 33 81


Telefon: +420 773 942 115
Email: info@matrace-vegas.cz


1.1.Tyto obchodní a reklamační podmínky ve znění platném v den uzavření kupní smlouvy jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dojednají podmínky odlišné od těchto obchodních a reklamačních podmínek, budou ujednání kupní smlouvy upřednostněna před těmito obchodními a reklamačními podmínkami. Takto sjednané podmínky nesmí být v rozporu s jinými právními úpravami (zkrácení lhůty na vrácení zboží, záruční lhůty apod.).

1.2. Doplňkovou smlouvou se pro účely těchto obchodních a reklamačních podmínek rozumí smlouva, na základě které kupující nabývá zboží nebo je mu poskytnuta služba, která souvisí s předmětem kupní smlouvy, pokud je zboží dodáváno nebo služba poskytována prodávajícím nebo třetí osobou na základě jejich dohody.

1.3. Zobrazená kupní cena za zboží na jakékoli internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající, zahrnuje také daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem České republiky a nezahrnuje cenu za přepravu zboží nebo jiné volitelné služby. Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud u konkrétního zboží není uvedeno jinak.

1.4. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli upravit cenu zboží uvedenou na jakékoli internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající. Změna ceny zboží se nevztahuje na kupní smlouvy uzavřené před změnou ceny, bez ohledu na to, že ještě nedošlo k dodání zboží.

1.5. V případě, že prodávající nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právních předpisech České republiky nebo Evropských společenství nebo v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, může si kupující uplatnit svoje právo vůči prodávajícímu prostřednictvím příslušného soudu.

2. Způsob uzavírání kupní smlouvy

2.1. Návrh na uzavření kupní smlouvy zasílá kupující prodávajícímu ve formě vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího, kterým zaslal návrh na uzavření kupní smlouvy, předmětem které je odplatný převod vlastnického práva ke zboží označenému kupujícím za kupní cenu a za podmínek uvedených v této objednávce (dále jen “objednávka”).

2.2. Následně po odeslání objednávky obdrží kupující na svou emailovou adresu automaticky odeslané oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího (dále jen “potvrzení doručení objednávky”). Na emailovou adresu kupujícího mohou být v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně jeho objednávky.

2.3. Potvrzení doručení obsahuje údaje o tom, že prodávajícímu byla doručena objednávka, a je zároveň akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy (dále jen “akceptace objednávky”).

2.4. Akceptace objednávky obsahuje informaci o názvu a specifikaci zboží, kterého prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a/nebo jiných služeb, údaj o předpokládané dodací lhůtě zboží, název a údaje o místě, kam má být zboží dodáno, a údaje o případné ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží na sjednané místo doručení zboží pro kupujícího, údaje o prodávajícím (obchodní jméno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodním rejstříku apod.), případně i jiné potřebné údaje.

2.5. Kupní smlouva je uzavřena doručením akceptace objednávky v elektronické nebo písemné podobě kupujícímu.

2.6. Prodávající jasným, jednoznačným srozumitelným a nezaměnitelným způsobem informoval před odesláním objednávky kupujícího o předsmluvních informacích, týkajících se reklamačních, platebních, obchodních, přepravních a jiných podmínek tak,že:

 1. o hlavních vlastnostech zboží nebo charakteru služby v rozsahu přiměřeném použitému prostředku komunikace a zboží nebo službě informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího,
 2. o obchodním jméně a sídle prodávajícího informoval na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a v čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 3. o telefonním čísle prodávajícího a o dalších údajích, které jsou důležité pro kontakt kupujícího s prodávajícím, zejména adresa jeho elektronické pošty a číslo faxu, pokud je má, informoval na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a v čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 4. o adrese prodávajícího, na které může kupující uplatnit reklamaci zboží nebo služby, podat stížnost nebo jiný podnět, informoval v čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 5. o celkové ceně zboží nebo služby včetně daně z přidané hodnoty a všech ostatních daní, nebo, pokud z povahy zboží nebo služby nelze cenu přiměřeně určit předem, způsob, jakým se vypočte, jako i o nákladech na dopravu, dodání, poštovní nebo jiné náklady a poplatky, nebo, pokud tyto náklady a poplatky nelze určit předem, o skutečnosti, že kupující je bude povinen uhradit, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího,
 6. o platebních podmínkách, dodacích podmínkách, lhůtě, do které se prodávající zavazuje dodat zboží nebo poskytnout službu, o informaci o postupech uplatňování a vyřizování reklamací, stížností a podnětů kupujícího informoval v příslušných článcích těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 7. o informaci o právu kupujícího odstoupit od kupní smlouvy, o podmínkách, lhůtě a postupu při uplatňování práva na odstoupení od smlouvy informoval v čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 8. o poskytnutí formuláře na odstoupení od kupní smlouvy informoval v čl. 10 a v příloze těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího; prodávající zároveň poskytl samotný formulář na odstoupení od kupní smlouvy v příloze těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 9. o informaci, že pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, bude snášet náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu podle § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku"), a pokud odstoupí od kupní smlouvy, také náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty, informoval v čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 10. o povinnosti kupujícího uhradit prodávajícímu cenu za skutečně poskytnutá plnění podle § 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, pokud kupující odstoupí od smlouvy o službách po tom, co udělil prodávajícímu výslovný souhlas podle § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, informoval v čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 11. o okolnostech, za kterých kupující ztrácí právo na odstoupení od smlouvy, informoval v čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 12. o poučení o zodpovědnosti prodávajícího za vady zboží nebo služby podle ust. § 622 a 623 Občanského zákoníka informoval v čl. 8 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 13. o existenci a podrobnostech záruky poskytované výrobcem nebo prodávajícím podle přísnějších zásad, než ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, pokud ji výrobce nebo prodávající poskytuje, stejně jako informaci o existenci a podmínkách pomoci a službách poskytovaných kupujícímu po prodeji zboží nebo poskytnutí služby, pokud se taková pomoc poskytuje, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v čl. 9 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 14. o existenci příslušných kodexů chování, které se prodávající zavázal dodržovat, a o způsobu, jakým se kupující může s nimi seznámit nebo získat jejich znění, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího,
 15. o délce trvání smlouvy, pokud jde o smlouvu uzavřenou na dobu určitou; pokud jde o smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou nebo pokud jde o smlouvu, u které se automaticky prodlužuje její platnost, i informaci o podmínkách vypovězení smlouvy, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 16. o minimální délce trvání závazků kupujícího vyplývajících z kupní smlouvy, pokud z kupní smlouvy vyplývá pro kupujícího takovýto závazek, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 17. o povinnosti kupujícího zaplatit zálohu nebo poskytnout jiné finanční zajištění na žádost prodávajícího a o podmínkách, které se na jeho poskytnutí vztahují, pokud z kupní smlouvy vyplývá pro kupujícího takovýto závazek, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 18. o funkčnosti včetně použitelných technických ochranných opatření k zajištění elektronického obchodu, pokud je to vhodné, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 19. o kompatibilitě elektronickéh oobsahu s hardware a software, o kterých prodávající ví nebo je rozumné očekávat, že o nich ví, pokud je to vhodné, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 20. o možnosti a podmínkách řešení sporu mimosoudní cestou prostřednictvím systému alternativního řešení trestů, pokud se prodávající zavázal tento systém využívat, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 21. o úkonech potřebných k uzavření kupní smlouvy tak, že tyto potřebné úkony popsal v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 22. o tom, že kupní smlouva bude uložena v elektronické podobě u prodejce a je kupujícímu dostupná poté, co si ji kupující písemně vyžádá, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 23. o tom, že jazykem nabízeným k uzavření smlouvy je český jazyk, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího.

2.7. Pokud prodávající nesplnil informační povinnost o úhradě dodatečných poplatků nebo jiných nákladů podle bodu 2.6. písm. e) těchto obchodních a reklamačních podmínek nebo o nákladech na vrácení zboží podle bodu 2.6. písm. i) těchto obchodních a reklamačních podmínek, kupující není povinen tyto dodatečné náklady nebo poplatky uhradit.

3. Práva a povinnosti prodávajícího

3.1. Prodávající je povinen:

 1. dodat na základě objednávky potvrzené akceptací kupujícímu zboží ve sjednaném množství, kvalitě a lhůtě a zabalit je nebo je vybavit k přepravě způsobem potřebným k jeho uchování a ochraně,
 2. zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR,
 3. bezodkladně po uzavření kupní smlouvy, nejpozději však spolu s dodáním zboží poskytnout kupujícímu potvrzení o uzavření kupní smlouvy na trvanlivém nosiči, například prostřednictvím emailu. Potvrzení musí obsahovat všechny informace uvedené v bodu 2.6 včetně formuláře na odstoupení od kupní smlouvy,
 4. odevzdat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě všechny doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy ČR (návody v českém jazyce, záruční list, dodací list, daňový doklad).

3.2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

3.3. Pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen prodávající dodat zboží kupujícímu ve lhůtě sjednané v kupní smlouvě nebo určené těmito obchodními a reklamačními podmínkami nebo za domluvenou kupní cenu, je prodávající povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost pro kupujícího odstoupit od kupní smlouvy (stornovat objednávku). Odstoupit od kupní smlouvy nebo stornovat objednávku může kupující doručením emailu. V případě, že kupující už uhradil kupní cenu nebo její část, vrátí prodávající už uhrazenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 14 dní ode dne doručení emailu o odstoupení od kupní smlouvy resp. stornování objednávky kupujícímu na jím určený účet, pokud se smluvní strany nedomluví jinak. V případě, že kupující v přiměřené lhůtě nepřijme náhradní plnění nabízené prodávajícím ani neodstoupí od kupní smlouvy, prodávající je povinen uhradit už uhrazenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 14 dní ode dne doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu.

4. Práva a povinnosti kupujícího

4.1. Kupující byl prodávajícím obeznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit cenu.
4.2. Kupující je povinen:

 1. převzít objednané a dodané zboží,
 2. zaplatit prodávajícímu domluvenou kupní cenu v domluvené lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,
 3. potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.

4.3. Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě domluveném smluvními stranami.

5. Dodací a platební podmínky

5.1. Obvyklá dostupnost zboží s termínem jeho expedice je uvedena u každého zboží na internetové stránce elektronického obchodu.

5.2. Pokud se prodávající a kupující v kupní smlouvě nedohodli jinak, prodávající je povinen dodat věc kupujícímu bezodkladně, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření kupní smlouvy. Pokud prodávající nesplnil svůj závazek dodat věc ve lhůtě podle první věty, kupující jej vyzve, aby dodal věc v jím poskytnuté dodatečné přiměřené lhůtě. Pokud prodávající nedodá věc ani v této dodatečné přiměřené lhůtě, kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy.

5.3. Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží i před uplynutím lhůty k dodání zboží domluvené v kupní smlouvě.

5.4. Zobrazení zboží na jakékoli internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající, je jen ilustrační. Váha, rozměry a ostatní údaje o zboží obsažené v katalozích, prospektech a jiných písemnostech prodávajícího, umístěných na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího, jsou udávány výrobcem a mohou se lišit od skutečnosti o ± 1% z uvedené hodnoty.

5.5. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je prodávajícím nebo jeho zástupcem, pověřeným doručit zboží, a kupujícím sjednané v kupní smlouvě nebo jiným způsobem v době před doručováním zboží (dále jen “Místo”). Kupující je povinen převzít zboží v časovém rozsahu, který je prodávajícím nebo jeho zástupcem, pověřeným doručit zboží, a kupujícím sjednaný v kupní smlouvě nebo jiným způsobem v době před doručováním zboží (dále jen “Časový rozsah”).

5.6. V případě, že prodávající dopraví zboží kupujícímu na Místo a v Časovém rozsahu, kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zplomocní pro případ své nepřítomnosti k převzetí zboží a k podepsání protokolu o zaplacení kupní ceny a doručení a odevzdání zboží. Třetí osoba zplnomocněná k převzetí zboží je povinna předložit prodávajícímu kopii akceptace objednávky. Zboží se považuje za dodané a převzaté okamžikem doručení zboží kupujícímu. Doručením zboží kupujícímu se rozumí dodání zboží na Místo, jeho převzetí kupujícím nebo třetí osobou zplnomocněnou kupujícím a podepsáním protokolu o zaplacení kupní ceny a doručení a odevzdání zboží kupujícím nebo třetí osobou zplnomocněnou kupujícím.

5.7. Pokud bude potřeba dodání zboží zopakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na Místě a v Časovém rozsahu nebo v případě, že kupující bez předcházejícího písemného odstoupení od kupní smlouvy nepřevezme zboží po marném uplynutí Časového rozsahu, vzniká prodávajícímu nárok na uplatnění náhrady za vzniklou škodu ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení zboží na Místo.

5.8. Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, tedy zboží i jeho obal, ihned po doručení v přítomnosti zástupce prodávajícího. V případě zjištění existence vady zboží je zástupce prodávajícího povinen umožnit kupujícímu vyhotovit záznam o rozsahu a povaze vady zboží, jehož správnost potvrdí zástupce prodávajícího. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může následně kupující odmítnout převzít dodané zboží s vadou nebo potvrdit doručení zboží s vadou a následně v smyslu čl. 8 těchto obchodních a reklamačních podmínek uplatnit reklamaci vad zboží u prodávajícího nebo určené osoby. V případě, že kupující odmítne převzít dodané zboží s vadou, všechny účelně vynaložené náklady na vrácení zboží prodávajícímu snáší prodávající.

5.9. Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě uvedené v bodu 5.2 těchto obchodních a reklamačních podmínek odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu už zaplacenou část kupní ceny ve lhůtě 14 dní od doručení odstoupení od kupní smlouvy bezhotovostním převodem na bankovní účet kupujícího určený kupujícím.

6. Kupní cena

6.1. Kupní cena za zboží sjednaná v kupní smlouvě mezi prodávajím a kupujícím je uvedena v akceptaci objednávky (dále jen “kupní cena”). Pokud je kupní cena uvedená v potvrzení doručení objednávky vyšší než cena za identické zboží uvedená v nabídce elektronického obchodu v době odeslání objednávky kupujícím, prodávající doručí kupujícímu elektronickou zprávu s informacemi o nabídce nové kupní ceny v jiné výšce, která se považuje za návrh prodávajícího na uzavření nové kupní smlouvy, který musí kupující výslovně potvrdit emailem nebo písemně, aby došlo k platnému uzavření kupní smlouvy.

6.2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží v hotovosti, resp. platební kartou při osobním převzetí zboží, dobírkou v místě dodání zboží nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v akceptaci objednávky nebo na internetové stránce prodávajícího, v době před převzetím zboží. Po odeslání objednávky je kupující povinen do 5 kalendářních dnů vyplatit minimálně 20 % ze sumy, aby byla potvrzena platnost objednávky. Jako variabilní symbol slouží číslo objednávky, které prodávající zašle kupujícímu na email nebo oznámí telefonicky.

6.3. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

6.4. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za domluvené zboží ve lhůtě podle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.

6.5. V případě, že kupující nezaplatí prodávajícímu celou kupní cenu do momentu dodání zboží na Místo a smluvní strany se nedohodly na zaplacení kupní ceny za zboží ve splátkách, prodávající je oprávněn odepřít dodání zboží kupujícímu.

6.6. Náklady spojené s montáží a vynáškou zboží nejsou zahrnuty v kupní ceně a prodávající tyto služby není povinen kupujícímu poskytnout.

 

 

7. Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

7.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

7.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy kupující nebo třetí osoba zplnomocněná kupujícím převezme zboží od prodávajícího nebo od jeho zástupce, pověřeného doručit zboží, nebo, pokud tak neučiní včas, tak v době, kdy prodávající umožní kupujícímu nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

8. Reklamační řád (zodpovědnost za vady, záruka, reklamace)

8.1. Pokud jde o vadu zboží, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

8.2. Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo pokud se vada týká jen součásti zboží, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady.

8.3. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadné, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné těžkosti.

8.4. Pokud jde o vadu zboží, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako věci bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Ta samá práva přináležejí kupujícímu, pokud jde sice o odstranitelné vady, pokud ale kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.

8.5. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

8.6. Prodávající poučil kupujícího o jeho právech, (bod 8.1 až 8.5 těchto obchodních a reklamačních podmínek) tak, že umístil tyto obchodní a reklamační podmínky na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a kupující měl možnost si je přečíst v době před odesláním objednávky.

8.7. Prodávající zodpovídá za vady zboží ve smyslu platných předpisů ČR a kupující je povinen reklamaci uplatnit u prodávajícího nebo u určené osoby. Informace o určených osobách a servisních místech pro záruční a pozáruční servis jsou uvedeny na zadní straně záručního listu nebo je poskytne prodávající kupujícímu na požádání telefonicky nebo prostřednictvím emailu.


8.8. Na vyřízení reklamací se vztahuje platný reklamační řád prodávajícího, tedy čl. 8 těchto obchodních a reklamačních podmínek. Kupující byl řádně obeznámen s reklamačním řádem a informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provedení záručních oprav v době před uzavřením kupní smlouvy tak, že prodávající umístil tyto obchodní a reklamační podmínky na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a kupující měl možnost si je přečíst v době před odesláním objednávky.


8.9. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího formou elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

8.10. Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího zodpovědnost za vadu zboží týkající se jen zboží, které vykazuje vady, za které zodpovídá výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na ně záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.


8.11. Pokud zboží vykazuje vady, kupující má právo uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího tak, že doručí zboží do provozovny prodávajícího a doručí prodávajícímu projev vůle kupujícího uplatnit si svoje právo podle bodů 8.1 až 8.5 těchto obchodních a reklamačních podmínek (dále jen “Oznámení o uplatnění reklamace”) například ve formě vyplněného formuláře na uplatnění reklamace, který je umístěn na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího. Prodávající doporučuje zboží při jeho zasílání k reklamaci pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Kupující je povinen v Oznámení o uplatnění reklamace pravdivě uvést všechny požadované informace, zejména přesně označit druh a rozsah vady zboží; kupující zároveň uvede, které ze svých práv uplatňuje. Kupující má právo uplatnit reklamace i u osoby oprávněné výrobcem zboží k vykonávání záručních oprav (dále jen “určená osoba”). Seznam určených osob je uveden v záručním listu nebo jej kupujícímu zašle na jeho žádost prodávající.

8.12. Reklamační řízení týkající se zboží, které lze doručit prodávajícímu, začíná dnem, kdy jsou splněny kumulativně všechny následující podmínky:

 1. doručení Oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu,

 2. doručení reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu nebo určené osobě,

 3. doručení přístupových kódů, hesel apod. k reklamovanému zboží prodávajícímu, pokud jsou tyto údaje nezbytné k řádnému vyřízení reklamace.


8.13. Pokud je předmětem reklamace zboží, které nelze objektivně doručit prodávajícímu nebo které je pevně zabudované, kupující je kromě splnění podmínek podle bodů 8.12 písm. a) a c) těchto obchodních a reklamačních podmínek povinen poskytnout všechnu potřebnou součinnost k vykonání obhlídky reklamovaného zboží prodávajícím nebo třetí osobou určenou prodávajícím. Reklamační řízení týkající se zboží, které nelze objektivně doručit prodávajícímu nebo které je pevně zabudované, začíná dnem, kdy byla vykonána obhlídka zboží podle první věty. Pokud však prodávající nebo jím určená třetí osoba i přes poskytnutou potřebnou součinnost ze strany kupujícího nezajistí vykonání obhlídky v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 10 dní od doručení Oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu, reklamační řízení začne dnem doručení Oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu.

8.14. Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. ve formě emailu nebo v písemné podobě, ve kterém je povinen přesně označit reklamované vady zboží a ještě jednou poučí spotřebitele o jeho právech, které mu vyplývají z bodu 8.1 až 8.3 těchto obchodních a reklamačních podmínek a právech, které mu vyplývají z bodu 8.4 až 8.5 těchto obchodních a reklamačních podmínek. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud nelze potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud má kupující možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

8.15. Kupující je oprávněn rozhodnout se, které ze svých práv uplatňuje, a zároveň je povinen bezodkladně informaci o svém rozhodnutí doručit prodávajícímu. Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv uplatňuje, je prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace podle zákona ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží, nejpozději do 30 dní ode dne začátku reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po marném uplynutí lhůty na vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.

8.16. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím jen na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska určené osoby (dále jen “odborné posouzení zboží”). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady související s odborným posouzením zboží.

8.17. Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, které reklamaci vyřídila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží k odbornému posouzení. Pokud kupující zboží zašle k odbornému posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, stejně jako všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady, snáší prodávající bez ohledu na výsledek posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neplyne. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dní ode dne znovu uplatněné reklamace všechny náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, stejně jako všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

8.18. Kupující nemá právo uplatnit si právo zodpovědnosti za vady, na které byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.

8.19. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží za jiné bezvadné zboží se stejnými nebo lepšími technickými parametry, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné těžkosti.

8.20. Prodávající nezodpovídá za vady zboží:

 1. pokud jde o zjevnou vadu, kterou kupující mohl zjistit kontrolou zásilky při doručení zboží a kterou neoznámil zástupci prodávajícího v souladu s bodem 5.8 těchto reklamačních a obchodních podmínek,

 2. pokud kupující neuplatnil svoje právo týkající se zodpovědnosti prodávajícího za vadu zboží, do konce záruční lhůty zboží,

 3. pokud je vadou zboží mechanické poškození zboží způsobené kupujícím,

 4. pokud vada zboží vznikla používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svou intenzitou, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí zboží,

 5. pokud vada zboží vznikla neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,

 6. pokud vada zboží vznikla poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami obvyklého používání zboží,

 7. pokud vada zboží vznikla poškozením zboží neodvratitelnými nebo nepředvídatelnými událostmi,

 8. pokud vada zboží vznikla poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,

 9. pokud vada zboží vznikla neodborným zásahem, poškozením vodou, ohněm, statickou nebo atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci,

 10. pokud vada zboží vznikla zásahem do zboží k tomu neoprávněnou osobou.


8.21. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

 1. odevzdáním opraveného zboží,

 2. výměnou zboží,

 3. vrácením kupní ceny zboží,

 4. vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,

 5. písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění,

 6. odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.


8.22. Prodávající je povinen o způsobu určení vyřízení reklamace a o vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace osobně nebo prostřednictvím poskytovatele poštovní nebo kurýrní nebo donáškové služby. O výsledku vyřízení reklamace bude prodávající informovat kupujícího bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky nebo emailem a zároveň mu bude spolu se zbožím, resp. prostřednictvím emailu doručen doklad o vyřízení reklamace.

8.23. Záruční doba je 24 měsíců ode dne doručení zboží, pokud není pro konkrétní případy stanovena záruční lhůta jiná. Zasílané produkty sportovní výživy, potraviny v dárkových koších a krmiva pro zvířata mají lhůtu minimální trvanlivosti více než 2 měsíce před datem spotřeby, v případě kratší exspirační lhůty kontaktuje prodávající kupujícího telefonicky nebo emailem a zásilka je odeslána jen se souhlasem kupujícího.

8.24. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

8.25. V případě výměny zboží za nové dostane kupující doklad, na kterém bude uvedena informace o výměně zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě kupní smlouvy a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží za nové začne plynout záruční lhůta znovu od převzetí nového zboží, ale jen na nové zboží.

8.26. Pokud jde o odstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena v závislosti na rozhodnutí kupujícího podle bodu 8.15 těchto reklamačních a obchodních podmínek následujícím způsobem:

 1. prodávající zajistí odstranění vady, nebo

 2. prodávající vadné zboží vymění.


8.27. Pokud jde o odstranitelnou vadu a kupující neurčí bezodkladně podle bodu 8.15 těchto reklamačních a obchodních podmínek, jakým způsobem má být reklamace vyřízena, prodávající reklamaci vyřídí odstraněním vady.

8.28. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby mohlo být zboží řádně užíváno jako bez vady, prodávající vyřídí v závislosti na rozhodnutí kupujícího podle bodu 8.15 těchto reklamačních a obchodních podmínek reklamaci následujícím způsobem:

 1. výměnou zboží za jiné funkční zboží stejných nebo lepších technických parametrů, nebo

 2. v případě, že prodávající nemůže vykonat výměnu zboží za jiné, vyřídí reklamaci vrácením kupní ceny za zboží.


8.29. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby mohlo být zboží řádně užíváno jako bez vady, a kupující bezodkladně neurčí podle bodu 8.15 těchto obchodních a reklamačních podmínek, jakým způsobem má být reklamace vyřízena, prodávající reklamaci vyřídí výměnou zboží za jiné funkční zboží stejných nebo lepších technických parametrů.

8.30. Vyřízení reklamace se vztahuje jen na vady uvedené v Oznámení o uplatnění reklamace a v potvrzení o uplatnění reklamace zboží podle bodu 8.14 těchto reklamačních a obchodních podmínek.

8.31. Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady více než dvakrát.

8.32. Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně.

8.33. Oprávnění kupujícího k uplatnění reklamace vady zboží je poté, co využil svoje právo a požádal prodávajícího o odstranění vady zboží podle bodu 8.1 těchto reklamačních a obchodních podmínek, zkonzumováno a bez ohledu na výsledek reklamace už opětovně není oprávněn na tuto stejnou jedinečnou vadu (ne vadu stejného druhu) uplatňovat reklamaci opakovaně.


8.34. Ustanovení čl. 8 těchto reklamačních a obchodních podmínek výslovně neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele podle zákona.

8.35. Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vyřídil jeho reklamaci, nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dní ode dne jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na započetí alternativního řešení svého sporu. Příslušným subjektem k alternativnímu řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím VEGAS Group s.r.o. je Česká obchodní inspekce nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (seznam je dostupný na stránce http://www.mpo.cz/dokument171389.html); spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotebitelských sporů se obrátí.

 

Spotřebitel může k podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

9. Osobní údaje a jejich ochrana

9.1. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a emailovou adresu.


9.2. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je právnickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČ, číslo telefonu a emailovou adresu.

9.3. Kupující si může kdykoli zkontrolovat a změnit poskytnuté osobní údaje, stejně jako zrušit svou registraci po přihlášení se na internetové stránce elektronického obchodu v části “Můj profil”.

9.4. Prodávající tímto oznamuje kupujícímu, že prodávající jako provozovatel bude v procesu uzavírání kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje bez jeho souhlasu jako dotčené osoby, vzhledem k tomu, že zpracovávání osobních údajů kupujícího bude vykonáváno prodávajícím v předsmluvních vztazích s kupujícím a zpracovávání osobních údajů kupujícího je nezbytné k plnění z kupní smlouvy, ve které vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran.

9.5. Kupující může zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky vyjádřit svůj souhlas, aby prodávající zpracoval a uchovával jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a/nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího týkající se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízeném zboží, a zpracovával je ve všech svých informačních systémech, týkajících se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízeném zboží.


9.6. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR.

9.7. Prodávající prohlašuje, že osobní údaje bude získávat výlučně k účelu uvedenému v těchto obchodních a reklamačních podmínkách.

9.8. Prodávající prohlašuje, že osobní údaje bude získávat k jiným účelům, než jsou uvedeny v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, zvlášť a zajistí, aby se osobní údaje zpracovávaly a využívaly výlučně způsobem, který odpovídá účelu, ke kterému byly shromážděny, a že je nebude sdružovat s osobními údaji, které byly získány k jiným účelům.

9.9. Kupující uděluje prodávajícímu souhlas podle bodu 9.5 těchto reklamačních a obchodních podmínek na dobu určitou do splnění účelu zpracování osobních údajů kupujícího. Prodávající po splnění účelu zpracování zajistí bezodkladně likvidaci osobních údajů kupujícího. Souhlas se zpracováním osobních údajů může odvolat kupující kdykoli písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu.


9.10. Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky potvrdil, že prodávající mu dostatečným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem oznámil:

 1. své identifikační údaje, které jsou uvedeny v čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek,

 2. identifikační údaje třetí strany, kterou je společnost, která doručí kupujícímu objednané zboží tak, že tyto údaje jsou uvedeny v akceptaci,

 3. účel zpracování osobních údajů, kterým je uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím,

 4. že bude zpracovávat osobní údaje kupujícího v rozsahu jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a emailová adresa, pokud je kupující fyzickou osobou, a v rozsahu obchodní jméno, adresa sídla včetně PSČ, IČ, číslo telefonu a emailová adresa, pokud je kupující právnickou osobou.

 5. že požadované osobní údaje je kupující povinen poskytnout.


9.11. Prodávající prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje Zákonu č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ani jiným všeobecně závazným právním předpisům a ani je nebude obcházet. Prodávající prohlašuje, že souhlas dotčené osoby si nebude vynucovat a ani podmiňovat hrozbou odmítnutí smluvního vztahu, služby, zboží nebo povinnosti ustanovené prodávajícímu.

9.12. Kupující má právo na základě písemné žádosti od prodávajícího vyžadovat:

 1. potvrzení, zda jsou anebo nejsou osobní údaje o jeho osobě zpracovávané,

 2. účel zpracování osobních údajů,

 3. ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování svých osobních údajů v informačním systému a o jeho stavu v rozsahu:

 1. identifikační údaje prodávajícího a zástupce prodávajícího, pokud byl jmenován,

 2. identifikační údaje zprostředkovatele; to neplatí, pokud prodávající při získávání osobních údajů, nepostupuje podle Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů,

 

 1. ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, ze kterého získal jeho osobní informace ke zpracování,

 2. ve všeobecně srozumitelné formě opis jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

 3. doplňující informace, které jsou s ohledem na všechny okolnosti a podmínky zpracování osobních údajů potřebné pro kupujícího k zaručení jeho práv a právem chráněných zájmů v rozsahu zejména:

 1. poučení o dobrovolnosti nebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje; pokud prodávající získá požadované osobní údaje kupujícího na základě souhlasu kupujícího podle Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, oznámí mu také dobu platnosti souhlasu, a pokud kupujícího povinnost poskytnout osobní údaje vyplývá z přímo vykonatelného právně závazného aktu Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, nebo zákona, prodávající oznámí kupujícímu právní základ, který mu tuto povinnost ukládá, a uvědomí jej o následcích odmítnutí poskytnout osobní údaje,

 2. informace o třetích stranách, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje poskytnuty,

 3. okruh příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny,

 4. formu zveřejnění, pokud mají být osobní údaje zvevřejněny,

 5. třetí státy, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že se do těchto zemí uskuteční přenos osobních údajů,

 1. opravu jeho nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

 2. likvidaci jeho osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracování; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,

 3. likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů nebo jiného platného právního předpisu ČR.

 

9.13. Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího namítat proti:

 1. zpracování jeho osobních údajů, o kterých předpokládá, že jsou nebo budou zpracovány k účelům přímého marketingu bez jeho souhlasu, a žádat jejich likvidaci,

 2. využívání osobních údajů k účelům přímého marketingu v poštovním styku, nebo

 3. poskytování osobních údajů k účelům přímého marketingu.


9.14. Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího namítat proti zpracování osobních údajů vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jeho práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovýmto zpracováním osobních údajů poškozeny; pokud tomu nebrání zákonné důvody a prokáže se, že námitka kupujícího byla oprávněná, prodávající je povinen osobní údaje, kterých zpracování kupující namítal, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat hned, jak to okolnosti dovolí.

9.15. Kupující na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, dále má právo u prodávajícího kdykoli namítat a nepodrobit se rozhodnutí prodávajícího, které by mělo pro něj právní účinky nebo významný dosah, pokud je takové rozhodnutí vydáno výlučně na základě úkonů automatizovaného zpracování jeho osobních údajů. Kupující má právo žádat prodávajícího o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž prodávající je povinen žádosti kupujícího vyhovět, a to tak, že rozhodující úlohu při přezkoumání bude mít oprávněná osoba; o způsobu přezkoumání a výsledku zjištění prodávající informuje kupujícího ve lhůtě podle ods. 9.18 těchto obchodních a reklamačních podmínek. Kupující nemá toto právo jen v případě, pokud to ustanovuje zvláštní zákon, ve kterém jsou upravena opatření k zajištění oprávněných zájmů kupujícího, nebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo během existence smluvních vztahů prodávající vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku kupujícího, nebo pokud prodávající na základě smlouvy přijal jiná přiměřená opatření k zajištění oprávněných zájmů kupujícího.

9.16. Pokud kupující uplatní své právo písemně a z obsahu jeho žádosti vyplývá, že uplatňuje svoje právo, žádost se považuje za podanou podle tohoto zákona; žádost podanou elektronickou poštou nebo faxem kupující doručí písemně nejpozději do tří dnů ode dne jejího odeslání.

9.17. Kupující při podezření, že jeho osobní údaje se neoprávněně zpracovávají, může o tom podat oznámení Úřadu na ochranu osobních údajů. Pokud kupující nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce.

9.18. Prodávající je povinen písemně vyřídit žádost kupujícího podle tohoto čl. těchto obchodních a reklamačních podmínek, resp. vyhovět požadavkům kupujícího podle Zákona o ochraně osobních údajů a písemně jej informovat nejpozději do 30 dní od přijetí žádosti nebo požadavku.

9.19. Omezení práv kupujícího podle Zákona o ochraně osobních údajů prodávájící bezodkladně písemně oznámí dotčené osobě a Úřadu na ochranu osobních údajů.


10. Odstoupení od kupní smlouvy

10.1. Pokud prodávající nemůže splnit svoje povinnosti vyplývající mu z kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo vykonal tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývající z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něj spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě určené těmito podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v objednávce, prodávající je povinen o této skutečnosti okamžitě informovat kupujícího a zároveň je povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost pro kupujícího odstoupit od kupní smlouvy (stornovat objednávku). V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy z důvodů uvedených v tomto bodě těchto reklamačních a obchodních podmínek, je prodávající povinen vrátit kupujícímu už zaplacenou zálohu za zboží sjednané v kupní smlouvě ve lhůtě do 14 dní od oznámení o odstoupení od smlouvy převodem na účet určený kupujícím.

10.2. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, resp. ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí služby nebo smlouvy o poskytování elektronického obsahu nedodávaného na hmotném nosiči, pokud prodávající včas a řádně splnil informační povinnosti.


10.3. Kupující má právo v rámci této lhůty po převzetí zboží rozbalit a vyzkoušet obdobným způsobem, jako je obvyklé při nákupu v klasickém “kamenném” obchodě, a to v rozsahu potřebném ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

10.4. Lhůta k odstoupení od smlouvy začíná plynout v den, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud se

 1. zboží objednaná kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, ode dne převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední,

 2. dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, ode dne převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,

 3. na základě smlouvy zboží dodává opakovaně během vymezeného období, ode dne převzetí prvního dodaného zboží.


10.5. Kupující může odstoupit od kupní smlouvy, předmětem které je koupě zboží, i před začátkem plynutí lhůty k odstoupení od smlouvy.


10.6. Odstoupení od smlouvy musí kupující učinit písemnou formou způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy, nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči nebo v podobě formuláře, který tvoří přílohu č. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek. Lhůta k odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty podle ust.§ 1810 - § 1867 Občanského zákoníku.


10.7. Odstoupení od kupní smlouvy podle předcházejícího bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek musí obsahovat informace požadované ve formuláři odstoupení od kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, zejména identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit už přijaté plnění, zejména číslo účtu a/nebo poštovní adresu kupujícího.

10.8. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, zrušuje se od začátku také každá doplňková smlouva související s kupní smlouvou, od které kupující odstoupil. Od kupujícího nelze požadovat žádné náklady nebo jiné platby v souvislosti se zrušením doplňkové smlouvy kromě úhrady nákladů a plateb uvedených v § 1810 - § 1867 Občanského zákoníku a cenu za služby, pokud je předmětem smlouvy poskytnutí služby a došlo k úplnému poskytnutí služby.

10.9. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 14 dní ode dne odstoupení od kupní smlouvy zaslat zboží zpět na adresu sídla provozovatele nebo je odevzdat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, pokud prodávající navrhl, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle první věty tohoto bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží odevzdáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.

10.10. Kupující je povinen doručit prodávajícímu zboží kompletní včetně kompletní dokumentace, nepoškozené, podle možností v originálním obalu a nepoužívané.

10.11. Doporučuje se zboží pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby podle tohoto bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek před tím, než je mu zboží doručeno nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, jedině že prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

10.12. Kupující snáší náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, pokud prodávající souhlasil, že je bude snášet sám, nebo pokud si nesplnil povinnost podle Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

10.13. Kupující zodpovídá jen za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledky takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel nezodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud si prodávající nesplnil informační povinnost o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy.

10.14. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu kupní cenu za zboží stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení plateb bez toho, aby kupujícímu v této souvislosti byly účtovány další poplatky.

10.15. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je používané, poškozené anebo neúplné, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu:

 1. hodnotu, o kterou se snížila hodnota zboží ve smyslu ust. Občanského zákoníkuve skutečné výšce,

 2. náklady, které vznikly prodávajícímu v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu kalkulované podle ceníku pro pozáruční servis zboží. Kupující je povinen ve smyslu tohoto bodu reklamačních a obchodních podmínek prodávajícímu uhradit náhrady nejvýše ve výšce rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou zboží v době odstoupení od kupní smlouvy.


10.16. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejíž předmětem jsou

 • prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobené na míru nebo zboží určené zvlášť pro jednoho spotřebitele,

 • prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

 • prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového software prodávaného v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,

 • poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo k odstoupení od smlouvy,

 • prodej zboží, které bylo v době po uzavření smlouvy a převzetí zboží od prodávajícího kupujícímu smontováno, složeno nebo použito takovým způsobem, že jeho opětovné uvedení do původního stavu prodávajícím není možné bez vynaložení zvýšeného úsilí a zvýšených nákladů, například složený nebo smontovaný nábytek apod.

 

11. Závěrečná ustanovení

11.1. V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoli její změna musí mít písemnou formu.

11.2. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude uskutečňována ve formě emailových zpráv.

11.3. Na vztahy neupravené těmito obchodními a reklamačními podmínkami se vztahují příslušní právní předpisy.


11.4. Tyto obchodní a reklamační podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.

11.5. Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že se s těmito obchodními a reklamačními podmínkami seznámil, přečetl je, porozuměl jejich obsahu a v celém rozsahu s nimi souhlasí.


 

+420 777 642 115
Navigace